email

Voorwaarden van Les P'tites Fées Bleues

 • Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van een huishoudhulp

  Artikel 1 : Kader

  De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing in het kader van het systeem van dienstencheques die door het dienstenbedrijf worden gebruikt als betaalmiddel voor de terbeschikkingstelling van thuishulp van huishoudelijke aard aan particulieren.

  De term “huishoudhulp” in deze algemene voorwaarden verwijst zonder onderscheid naar vrouwelijke zowel als naar mannelijke werknemers.

  Artikel 2 : Terbeschikkingstelling van materiaal en waarschuwingen

  De particulier stelt passend materiaal (in goede staat van werking) en onderhoudsmiddelen ter beschikking van de huishoudhulp. De particulier licht zijn huishoudhulp in over de te volgen methodes om zijn woning schoon te maken en/of zijn was te doen. Hij is verantwoordelijk voor de gegeven richtlijnen en toezicht op het door de huishoudhulp verrichte werk. Indien de particulier het onderhoud, de schoonmaak of de behandeling van waardevolle voorwerpen of delicate materialen (met name gelakte of andere oppervlakken die heel bijzondere zorg vereisen) aan de huishoudhulp wil toevertrouwen, dient hij hem/haar vooraf nauwgezette aanwijzingen te geven. De particulier wijst de huishoudhulp dan op de delicate voorwerpen en materialen in de woning en geeft passende instructies en producten om ze te onderhouden. In geen geval mag de huishoudhulp worden verzocht om voorwerpen van uitzonderlijke waarde (kostbare kunstwerken, unieke objecten, enz.) te onderhouden.

  Artikel 3 : Betaling

  De particulier betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur en verbindt zich ertoe over een voldoende voorraad dienstencheques te beschikken op het ogenblik dat de prestaties worden verricht.

  3.1. Papieren dienstencheques

  De particulier overhandigt een geldige, naar behoren ondertekende dienstencheque (inclusief afscheurstrookje) per gepresteerd uur en dit ten laatste op het einde van de werkdag van de huishoudhulp. De particulier vult met een blauwe of zwarte balpen (geen potlood, viltstift of andere kleur) op de dienstencheque de datum (effectieve datum van de prestatie) in en preciseert het verrichte type activiteit (aankruisvakje). Opgelet : geen enkele schrapping, tipp-ex of andere correctie wordt door Sodexo aanvaard.

  3.2. Elektronische dienstencheques

  Op de website van Sodexo selecteert de particulier de optie “ik sta toe dat de erkende onderneming wordt geïnformeerd bij ontoereikend saldo van mijn elektronische portefeuille”.
  Op het einde van de prestaties belt de huishoudhulp een gratis nummer vanaf het telefoontoestel van de particulier en geeft het gepresteerde aantal uren op. De particulier moet de prestatie dan binnen 48 u manueel bevestigen in zijn persoonlijke elektronische ruimte en kan bijgevolg geen eventuele automatische bevestiging van het computersysteem van Sodexo verwachten. Indien het dienstenbedrijf een wijziging aanbrengt (bijvoorbeeld ingevolge een tikfout), heeft de particulier 48 uur de tijd na de wijziging om de ingevoerde prestaties te bevestigen. Indien de particulier de ingevoerde prestatie betwist, stelt hij het dienstenbedrijf daarvan in kennis en dit ten laatste de eerste werkdag na de betwisting. De elektronische betaling wordt geacht op regelmatige wijze te zijn verricht wanneer de elektronische cheque in mindering is gebracht van de account van de particulier.

  Artikel 4 : Bijdrage in de verplaatsings en de beheerkosten

  §1. Onverminderd de verplichting om de diensten met dienstencheques te betalen, wordt aan de gebruiker een bijdrage gevraagd van € 2,10 per prestatie die bij hem thuis of buiten zijn woning wordt geleverd, met een maximum van 16 € per maand. In het kader van deze bepaling wordt een prestatie gedefinieerd als de dienst die zonder onderbreking door de huishoudhulp wordt verleend, ongeacht de duur van de dienstverlening. De rusttijd van 15 minuten per 4 uur prestaties die door de wet wordt voorzien, wordt niet als een onderbreking beschouwd.

  §2.
  De bijdrage is bedoeld om de beheerkosten die inherent zijn aan de omkadering van de huishoudhulpen en hun verplaatsingskosten te helpen dekken.

  §3.
  De bijdrage zal het voorwerp uitmaken van een maandelijkse facturering die wordt opgesteld in de loop van de maand volgend op de maand waarin de bedoelde prestaties werden geleverd.

  Artikel 5 : Verboden werkzaamheden

  De huishoudhulp mag in geen geval gevaarlijke of onaangepaste taken verrichten of taken die een gevaar inhouden voor de gezondheid, zoals :

  • poetsen van ramen op een hoogte (de huishoudhulp mag maximum drie treden hoog op een trapladder),
  • schoonmaak buiten bij moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, zeer koud of warm weer),
  • prestaties die een deskundigheid vereisen die wat men kan verwachten van een normaal voorzichtig en zorgzaam persoon die huishoudelijke taken verricht, te buiten gaat; het is in die zin met name verboden om de huishoudhulp te vragen om schoon te maken op het einde van bouwwerkzaamheden, waarbij allerhande puin, cement-, pleister-, en andere vlekken een deskundigheid vereisen die men niet van een huishoudhulp kan verwachten.

  De huishoudhulp mag alleen lokalen schoonmaken die strikt bestemd zijn voor privégebruik. De schoonmaak van gemeenschappelijke traphallen en van beroepslokalen zoals dokterspraktijken, kantoren is dus strikt verboden.

  De toegelaten huishoudelijke boodschappen zijn alleen huishoud-boodschappen voor de particulier, om aan zijn dagelijkse behoeften te voldoen. Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften, de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke verdeling van kranten en tijdschriften.

  Artikel 6 : Veiligheid - hygiëne

  De huishoudhulp moet altijd in optimale omstandigheden qua veiligheid en hygiëne aan het werk worden gezet. Bij ernstige gezondheidsproblemen of situaties die de huishoudhulp in gevaar brengen, kan de huishoudhulp of het dienstenbedrijf de particulier vragen om het probleem of de problemen aan te pakken. Bij een besmettelijke ziekte moet de particulier onmiddellijk het dienstenbedrijf op de hoogte brengen. Indien niet aan het veiligheids- of gezondheidsprobleem wordt verholpen, zal de terbeschikkingstelling van de huishoudhulp onmiddellijk worden stopgezet. Al het ter beschikking gestelde materiaal moet in goede staat en veilig zijn. De particulier verwittigt onmiddellijk het dienstenbedrijf wanneer de huishoudhulp bij de uitvoering van zijn/haar taken een ongeval heeft. Bij zwangerschap van een huishoudhulp moeten een aantal wettelijke regels in acht worden genomen om de veiligheid en gezondheid van moeder en kind te garanderen.
  De huishoudhulp mag bij de particulier blijven werken tot een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum, voor zover rekening wordt gehouden met de volgende regels.

  Overzicht van wat niet toegelaten is tijdens de zwangerschap:

  • de zwangere huishoudhulp mag niet in contact komen met katten en mag geen kattenbak schoonmaken,
  • de zwangere huishoudhulp mag geen zware voorwerpen tillen (bv. een volle emmer water), noch op een trapladder klimmen.

  De zwangere huishoudhulp mag niet blootgesteld worden aan besmettelijke kinderziekten. Als een van de kinderen van de particulier een besmettelijke kinderziekte heeft, moet de particulier het dienstenbedrijf verwittigen vóór de voorziene prestaties. De huishoudhulp zal het werk hervatten van zodra het kind genezen is,

  Artikel 7 : Aan de huishoudhulp opgelegde regels

  De huishoudhulp moet de volgende regels in acht nemen :

  • De huishoudhulp mag niet roken tijdens de diensturen. Indien er tijdens de werkuren geen pauze is voorzien, zal de particulier de huishoudhulp toestaan om een sigaret in de voormiddag en een in de namiddag te roken.
  • De huishoudhulp heeft tijdens zijn/haar werkuren een kwartier pauze per schijf van vier opeenvolgende werkuren.
  • De huishoudhulp mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienst. In uitzonderlijke gevallen kan de huishoudhulp toestemming krijgen om te bellen voor privéaangelegenheden met zijn/haar mobiele telefoon.
  • De huishoudhulp mag geen naast familielid zijn (geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad) van de particulier of een van zijn gezinsleden. Indien deze situatie zich voordoet, dan moet de particulier het dienstenbedrijf hierop wijzen. Het dienstenbedrijf zal de hulp dan onmiddellijk stopzetten.
  • De huishoudhulp mag de sleutels van de woning van de particulier maar bijhouden mits hij/zij daar schriftelijk toestemming voor heeft gekregen. In dat geval moet de particulier zelf toezien op teruggave van de sleutels van zijn woning door de huishoudhulp en overhandiging van de sleutels aan een andere werknemer van het dienstenbedrijf (bv. bij vervanging). Het dienstenbedrijf raadt de particulier aan om de huishoudhulp een verklaring te laten ondertekenen ter bevestiging van de ontvangst en/of teruggave van de sleutels. Het dienstenbedrijf kan in geen geval worden belast of aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de sleutels van de woning.

  Artikel 8 : Niet-discriminatie

  Het dienstenbedrijf biedt de particulier een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menselijke waardigheid, de privacy, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de particulier waarborgt, en die rekening houdt met de leefsituatie van de particulier.

  Ten aanzien van de huishoudhulp en het dienstenbedrijf, wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging, in het kader van het aanbod en de levering van de diensten.

  Artikel 9 : Afwezigheid van de werknemer

  Het dienstenbedrijf zal de particulier zo snel mogelijk in kennis stellen van mogelijke wijzigingen in het werkschema. Bij onvoorziene omstandigheden (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof), wordt de particulier zo snel mogelijk door het dienstenbedrijf verwittigd.

  De afwezige werknemer zal in de mate van het mogelijke vervangen worden, zonder dat dit echter gegarandeerd kan worden. Bij vervanging is een wijziging van werkuren en dagen mogelijk in overleg met de particulier.

  Artikel 10 : Afwezigheid van de particulier

  De particulier stelt alles in het werk om te zorgen dat de prestaties van de huishoudhulp het hele jaar door uitgevoerd kunnen worden (onder meer toegang tot de woning).

  Bij verplaatsing of annulatie van de prestaties, moet de particulier het dienstenbedrijf schriftelijk op de hoogte brengen :

  • van de verplaatsing / de annulatie van de contractueel voorziene prestaties: minstens 10 werkdagen vóór de week waarin de prestaties hadden moeten plaatsvinden,
  • van de vervangingsdatum: minstens 3 werkdagen vóór de week waarin de prestaties zullen plaatsvinden.

  Indien de verplaatsing of de annulatie niet tijdig wordt meegedeeld, zal het dienstenbedrijf de normaal overeengekomen diensturen aanrekenen, tenzij de particulier de huishoudhulp de contractueel voorziene wekelijkse uren op een ander ogenblik binnen het lopende kalenderkwartaal laat presteren.

  Onder kalenderkwartaal wordt begrepen: kalenderkwartaal 1 = januari-februari-maart; kalenderkwartaal 2 = april-mei-juni; kalenderkwartaal 3 = juli-augustus-september; kalenderkwartaal 4 = oktober-november-december.

  Artikel 11 : Verlies en diefstal

  Bij vermoeden van diefstal, moet de particulier altijd het dienstenbedrijf verwittigen. Bij diefstal moet de particulier onmiddellijk aangifte doen bij de politie, die een proces-verbaal zal opmaken.

  Om alle misverstanden te voorkomen, worden volgende regels in acht genomen:

  • de huishoudhulp houdt de huissleutel van de particulier enkel bij indien deze daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en het dienstenbedrijf heeft verwittigd,
  • de huishoudhulp zal de schriftelijke toestemming van de particulier vragen om een sleutel te laten bijmaken voor een vervanger,
  • de particulier zal de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen wat betreft geld en kostbaarheden die eventueel aan de huishoudhulp worden toevertrouwd.

  Artikel 12 : Arbeidsongevallen

  Het dienstenbedrijf is gehouden een arbeidsongevallenverzekering te sluiten met het oog op de vergoeding, overeenkomstig de wet, van de huishoudhulp die het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van/naar het werk.

  Artikel 13 : Duur van de prestaties

  De prestaties worden geleverd in het kader van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ingaand op de datum van ondertekening.

  De overeenkomst kan door elke partij worden beëindigd door opzegging bij aangetekende brief minstens een maand van tevoren (de opzegging begint te lopen op de datum van verzending van de aangetekende brief). De partij aan wie de opzegging wordt betekend, kan de duur ervan op ieder ogenblik eenzijdig inkorten of helemaal afzeggen.

  De beëindiging van de prestaties is onsplitsbaar: ze geldt automatisch voor alle huishoudhulpen van het dienstenbedrijf die prestaties bij de particulier leveren.

  De prestaties zullen van rechtswege als beëindigd worden beschouwd als een van de contracterende partijen zich niet houdt aan een van de voorziene contractuele verplichtingen en nalaat daaraan te verhelpen binnen vijftien kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de andere partij.

  Indien de particulier in gebreke blijft om de verschuldigde (papieren of elektronische) cheques te betalen gedurende meer dan tien kalenderdagen na de prestatie, zal de overeenkomst op eenvoudig verzoek van het dienstenbedrijf als beëindigd worden beschouwd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

  Dit ontslaat de particulier uiteraard niet van zijn plicht om de cheques op eerste verzoek over te maken.

  Artikel 14 : Laattijdige betalingen en vordering

  In geval van een laattijdige betaling van méér dan 1 maand, dat ingaat op de dag van de gepresteerde werken, zal de gebruiker genoodzaakt zijn om aan de onderneming een forfaitair bedrag van 150€ te betalen, dit om de kosten die verbonden zijn aan het vorderingsdossier en dit zonder rekening te houden met de bedragen die reeds verschuldigd zijn voor onbetaalde uitkeringen.

  In geval van een laattijdige betaling van méér dan 3 maand, dat ingaat op de dag van de gepresteerde werken, zal de gebruiker geen beroep meer kunnen maken van prestaties met dienstenchequejs. Het zal dus noodzakelijk zijn tegenover de onderneming dat per gepresteerd uur, het bedrag van de dienstencheque dat door de Staat wordt geiind, 25,84 € per gepresteerd uur in de regio Wallonië, en 24,88 € in de regio Vlaanderen, en 25,55 € in de regio van Brussel.

  Artikel 15 : Geschillen

  Bij geschillen betreffende de toepassing van deze voorwaarden, zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken die van de maatschappelijke zetel van de het dienstenbedrijf.

 • Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van een verpleegkundige

  Coordonnées de contact :

  Artikel 1 : Aanvaarding en doel van deze algemene voorwaarden

  Zorgaanvragen kunnen telefonisch , per mail of via een coördinatiedienst of de sociale dienst van een ziekenhuis.

  Door de zorg te aanvaarden die wordt verleend door de aanbieders van Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg tijdens het eerste bezoek aan het huis van de patiënt, wordt verstaan dat de patiënt zonder voorbehoud akkoord gaat met de onderstaandde Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van wijziging.Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Deze Alg Voor. Zijn de enige die worden toegelaten , met uitsluiting van alle overeenkomsten of voorwaarden van de patiënt.

  Artikel 2 : Aanbod van diensten

  2.a Diensten en providers

  Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg is een groep van door derden betaalde verpleegkundigen. De dienstverleners zijn geregistreerde zelfstandige, evenals verpleegassistenten wier activiteit wordt geregeld door de AR van 12 januari 2006. De diensten zijn onderworpen aan en voldoen aan de voorschriften van het RIZIV. Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg biedt ook verpleginggerelateerde diensten aan, maar worden niet vergoed door het RIZIV, waarvan een niet-limitatieve lijst hieronder is terug te vinden. Andere zorg dan hygiënische zorg en die niet vergoed worden door het RIziv, moet worden voorgeschreven door een arts. Het recept moet de volgende verplichte informatie bevatten ; De naam , voornaam, Inami-nummer van de voorschrijvende arts ,de precieze te verlenen zorf (bijv ; dosering voor injecties, protocol voor verband) De frequentie van de zorg (bijv : elke dag , 1x per maand) De duur van de behandelingen ( bijv ; mx 1 jaar ) Bij een obtbrekend of onvolledig voorschrift wordt de behandeling aan de patiënt in rekening gebracht, op kosten van hem worden vergoed door zijn mutualiteit.

  2.b Prijzen

  De toegepaste tarieven zijn de geldende Riziv-tarieven die kunnen worden geraadpleegd op de Riziv-website. Het gebruiksvoeding, dat wil zeggen het gedeelte dat de patiënt moet betalen, wordt maandelijks aan het einde van de maand gefactureerd. De factuur wordt bij voorkeur per e-mail verzonden, anders per post. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling gebeurt via overschrijving. Aanbieders aanvaarden geen contante betaling. Als patiënt vanwege zijn financiële situatie geen eigen bijdrage kan betalen, moet hij dit melden zodra deze door onze dienst wordt overgenomen. We kunnen het verwijderen met het mogelijke bewijs.

  Lijst van diensten die niet vergoed worden door het RIZIV – Prijs uitgedrukt in Euro :

  Extra passage in de ochtend : 10 € (15 € per week)

  Extra doorvaart in de avond : 6.50 € (9€ per week)

  Oogdruppels aanbrengen (exclusief postoperatie) : 8 € (13 per week)

  Parameter nemen :

  • Bloeddruk, zuurstofgehalte, gewicht, bloedsuiker indien Inami toiletartikelen : 3  € (4.50  € per week)
  • Bloeddruk, zuurstofgehalte, gewicht, bloedsuiker exclusief toilet : 8,00  € (13,00  € le we)

  Medicijnadministratie :

  • Indien toilet : 3,00  € (4,50  € per week)
  • Exclusief toilet , Verbandmateriaal pakket (per dag) : 8,00  € (13,00  € per week)
  • Bloedafname : 5,00  € (nooit op werkdagen)
  • Bloedafname uit andere labs : 15,00  € (nooit op werkdagen)

  Voor bloedonderzoek werken we samen et de laboratoria van het Institut de Biologie Clinique, LIMS en Cliniques de l’Europe. De keuze van het laboratorium hangt af van het huis van de patiënt. EBij een specifiek verzoek van de patiënt voor een ander laboratorium bedraagt de gefactureerde prijs 15 € .

  We behouden ons het recht voor om het serviceverzoek te weigeren als onze logistiek dit niet toelaat. Facturen met betrekking tot bloedonderzoek worden uitsluitend per e-mail verzonden. De prijzen voor diensten die niet vergoed worden door het RIZIV kunnen worden herzien in functie van de organisatie ter plaatse bij de patiënt thuis en dit in overleg met de patiënt.

  Artikel 3 : Toegankelijkheid

  3.a Schema

  Bij het maken van een afspraak wordt afgesproken dat een omsteltijd binnen 1 uur ligt. Voorbeeld: afgesproken tijd 10.00 uur omschakeling mogelijk tussen 9.30 uur en 10.30 uur.

  Dit schema wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Als het tijdvak moet worden gewijzigd, wordt dit aan de patiënt meegedeeld.

  3.b Telefonisch contact

  Het enige toegangsnummer is 02 / 653.00.00. Telefoneren moet op werkdagen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden is het altijd mogelijk om een ​​bericht achter te laten dat wordt afgehandeld op basis van de urgentie van de oproep. Merk op dat het in geval van een medisch noodgeval absoluut noodzakelijk is om 112 te gebruiken. Het nummer 02 / 653.00.00 is 24 uur per dag toegankelijk voor patiënten met een palliatieve status aan wie de gedetailleerde procedures geval per geval worden meegedeeld. Alle telefoongesprekken worden waarschijnlijk opgenomen.

  Artikel 4: Aansprakelijkheid

  Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg heeft een middelenverbintenis en niet een resultaatsverplichting. Ze heeft de plicht om al het mogelijke te doen om het gewenste resultaat te bereiken, net als een normaal voorzichtige en ijverige man (of vrouw). Dienstverleners zijn verplicht het beroepsgeheim in acht te nemen. Ze moeten de instructies van de voorschrijvende arts volgen. Bij uitblijven van een reactie tijdens het bezoek aan de patiënt, zal de dienstverlener alles in het werk stellen om contact op te nemen met deze laatste of met de contactpersonen die in zijn dossier staan ​​vermeld.

  Als de situatie zorgwekkend wordt geacht, kunnen hulpdiensten (politie, brandweer, enz.) Worden ingeschakeld. De kosten die inherent zijn aan de tussenkomst van hulpdiensten, komen op geen enkele manier voor rekening van Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg. In geval van afwezigheid van de Patiënt tijdens het bezoek van de dienstverlener aan het afgesproken tijdslot en indien deze afwezigheid niet vooraf werd meegedeeld aan 02/653.00.00 tijdens de toegankelijke uren (zie hierboven), wordt een vergoeding van 20 € gefactureerd. aan de patiënt.

  Artikel 5: Einde behandeling

  Op de vervaldatum van het medisch recept wordt de behandeling automatisch onderbroken. Als de behandeling moet worden voortgezet, moet de patiënt Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg hiervan op de hoogte brengen en een nieuw recept verstrekken. Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg kan de zorg van een patiënt weigeren of onderbreken als de arbeidsomstandigheden de fysieke integriteit van de zorgverlener in gevaar kunnen brengen. Voorbeeld: afwezigheid van mobilisatiemateriaal bij sterk afhankelijke patiënten.

  Artikel 6: Gegevensbescherming

  Ons privacybeleid wordt gedetailleerd beschreven in ons privacybeleid.

  Artikel 7: Diversen

  Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.

 • Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van een thuishulp

  Artikel 1: Kader

  De huidige algemene voorwaarden komen tussen in het kader van het systeem van associatieve werknemers dat wordt gebruikt om de verstrekking van een gezinshulp aan het individu te bekostigen. De term "thuishulp" die in de algemene voorwaarden wordt gebruikt, wordt zonder onderscheid begrepen, zowel voor vrouwelijke als voor mannelijke werknemers.

  Artikel 2: Verstrekking en waarschuwingen

  De persoon informeert zijn thuishulp over de te volgen procedures als onderdeel van de ondersteuningsmissie. Hij is verantwoordelijk voor de genoemde richtlijnen. Als de persoon de thuishulp een specifieke taak wil toevertrouwen, zoals het uitvoeren van "toiletartikelen", eerstelijnszorg, maaltijden of andere diensten die specifiek zijn voor de persoon, zal hij adequate instructies geven aan dit soort diensten.

  Artikel 3: Betalingen

  De betrokkene betaalt een bedrag per gewerkt uur via overschrijving op de rekening van de vzw binnen de op de factuur vermelde termijnen.

  Artikel 4: Verboden werkzaamheden

  De thuishulp mag in geen geval gevaarlijke, gezondheidsrisico of ongeschikte taken uitvoeren, zoals:

  • Medische handelingen die een specifieke medische opleiding vereisen;
  • Binnenreinigingswerkzaamheden die thuis en buiten hulp nodig hebben in moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, koud of te warm weer);
  • Diensten die deskundigheid vereisen die verder gaat dan wat kan worden verwacht van een normaal voorzichtige en ijverige persoon die een ondersteunende missie uitvoert;

  In die zin is het met name verboden om de thuishulp te vragen medische diensten te verlenen Geautoriseerde huishoudelijke boodschappen zijn uitsluitend huishoudelijke boodschappen ten behoeve van een individu, om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften, in het bijzonder de aankoop van meubels, huishoudelijke apparaten, audiovisuele apparatuur, warme maaltijden en de periodieke distributie van kranten en tijdschriften.

  Artikel 5: Veiligheid - Hygiëne

  De thuishulp moet altijd onder optimale omstandigheden van veiligheid en hygiëne aan het werk worden gezet. Bij ernstige hygiëneproblemen of een situatie die de thuishulp in gevaar brengt, kan zij of de organisatie de persoon vragen het probleem (de problemen) op te lossen. Bij een besmettelijke ziekte moet de betrokkene onmiddellijk de organisatie op de hoogte brengen. Bij een hardnekkig veiligheids- of hygiëneprobleem wordt de verlening van thuishulp per direct stopgezet. Alle ter beschikking gestelde apparatuur moet in goede staat en veilig zijn. De betrokkene meldt de organisatie direct bij een ongeval met de thuishulp tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Zodra een thuishulp zwanger is, moeten een aantal wettelijke maatregelen in acht worden genomen in het kader van de veiligheid en gezondheid van moeder en kind. De thuishulp kan de persoon tot een week voor de verwachte uitgerekende datum blijven verstrekken, mits met het volgende rekening wordt gehouden. Een overzicht van wat niet mag tijdens de zwangerschap:

  • De drachtige verzorger mag niet in contact komen met katten;
  • Thuiszorgmedewerkers die zwanger zijn, mogen niet worden blootgesteld aan besmettelijke kinderziekten. Als een van de kinderen van het individu een besmettelijke kinderziekte heeft, informeert het individu de organisatie vóór de geplande uitkeringen. De thuishulp hervat de missie zodra het kind genezen is.
  • Een zwangere vrouw kan geen zware dingen dragen of op een trapladder klimmen.

  Artikel 6 : Regels voor thuishulp

  De thuishulp is verplicht om de volgende regels te respecteren:

  • De thuishulp mag niet roken tijdens hun ondersteuningsmissie; Als er geen pauze is gepland tijdens de bijbehorende uren, zal de persoon hem de gelegenheid geven om 's ochtends en' s middags een sigaret te roken.
  • De thuishulp bewaart de sleutels van de woning van de persoon alleen als deze hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval zal de persoon ervoor moeten zorgen dat de huissleutels door de thuishulp worden teruggegeven en dat de huissleutels aan een andere aanbieder worden overhandigd. De organisatie raadt particulieren aan om door een thuishulp een verklaring van ontvangst en/of teruggave van de sleutels te laten ondertekenen. De organisatie kan in geen geval worden belast of verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de sleutels van het huis.

  Artikel 7: Geen-discriminatie

  De organisatie biedt individuen een kwaliteitsservice die respect voor de menselijke waardigheid, privacy, ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen, het recht op klacht, het recht op informatie en het recht op mening van het individu garandeert. , waarbij rekening wordt gehouden met de woonsituatie van het individu. Bij thuishulp en de organisatie wordt geen onderscheid gemaakt naar de etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging, in verband met het aanbieden en verlenen van diensten.

  Artikel 8: Afwezigheid van de werknemer

  De organisatie zal de persoon zo snel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen in het ondersteuningsplan. Bij onvoorziene omstandigheden (ziekte, overmacht) wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door de organisatie op de hoogte gesteld. Afwezige thuishulp wordt waar mogelijk vervangen, maar is niet te verzekeren. Bij vervanging kan in overleg met de persoon een wijziging in de uren en dag (en) van de dienstverlening plaatsvinden.

  Artikel 9: Afwezigheid van het individu

  De persoon neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen zodat de thuishulp kan worden uitgevoerd tijdens de overeengekomen verbintenis. In het geval van verplaatsing of annulering van diensten, moet de persoon de organisatie schriftelijk informeren:

  • Verplaatsing / annulering diensten: minimaal 48 uur voor de dag waarop de diensten zouden plaatsvinden;

  Als de verhuizing of annulering niet op tijd wordt gemeld, zal de organisatie de normaal overeengekomen uren in rekening brengen, tenzij de persoon op een ander tijdstip in de lopende maand de oorspronkelijk geplande uren levert.

  Artikel 10: Verlies en diefstal

  Bij een vermoeden van diefstal dient de betrokkene altijd de organisatie op de hoogte te stellen. In geval van diefstal moet de persoon onmiddellijk aangifte doen bij de politiediensten die een aangifte zullen opmaken. Om misverstanden te voorkomen, worden de volgende regels in acht genomen:

  • De thuishulp bewaart de sleutel van de woning alleen als deze hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de organisatie heeft ingelicht;

  de persoon zal de nodige voorzichtigheid betrachten met betrekking tot geld en kostbaarheden die aan de thuishulp kunnen worden toevertrouwd.

  Artikel 11: Arbeidsongevallen

  De organisatie is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten met het oog op een vergoeding, in overeenstemming met de wet, voor de thuishulp die het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk.

  Artikel 12: Duur van de dienstverlening

  De service kan door beide partijen worden beëindigd, met een opzegtermijn van 48 uur per e-mail. De partij aan wie de kennisgeving is gedaan, kan te allen tijde eenzijdig de duur van de kennisgeving verkorten of zelfs annuleren. De beëindiging van de dienst is ondeelbaar: het geldt automatisch voor alle thuishulp van de organisatie die diensten verleent aan individuen. De dienst wordt automatisch als beëindigd beschouwd indien een van de contractpartijen de voorziene algemene voorwaarden niet naleeft, nadat de aanmaning per e-mail van de andere partij gedurende meer dan 48 uur vanaf de datum van verzending van de aanmaning. Als de betrokkene in gebreke blijft met het betalen van de verschuldigde bedragen meer dan tien kalenderdagen vanaf de datum van betaling voorzien op de factuur, wordt de dienst op eenvoudig verzoek van de organisatie als voltooid beschouwd - zonder blijft voorafgaand. Dit ontslaat de particulier natuurlijk niet van betalen op eerste verzoek.

  Artikel 13: Niet-stroperij

  De betrokkene verbindt zich ertoe, zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als gedurende een periode van 24 maanden na de beëindiging ervan, niet rechtstreeks of onrechtstreeks een persoon te benaderen die in dienst is van de organisatie, met het oog op het aannemen van deze persoon door het individu of door een derde partij, of met het oog op het laten verrichten van diensten door die persoon, hetzij voor het individu, hetzij voor een derde, en niets te ondernemen waardoor het contract met de betrokkene kan worden gewijzigd of beëindigd. organisatie of die die persoon zou aanmoedigen om hun contract met de organisatie te beëindigen. In geval van overtreding van deze bepaling, komen de partijen overeen dat de organisatie het recht heeft om een ​​forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan een jaar bruto vergoeding van de persoon in dienst van de organisatie, zonder dat deze minder dan 6.000 EUR per overtreding mag bedragen. , onverminderd het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen ter dekking van werkelijk geleden verliezen.

  Artikel 14: Beoordelingsplicht

  Thuishulp is gebonden aan een discretieplicht. Deze verplichting blijft bestaan ​​na het einde van de interventies en na het einde van zijn contract. De thuishulp dient daarom de grootst mogelijke discretie in acht te nemen ten aanzien van de situaties die zij tegenkomt. Het vrijgeven van feiten of informatie, zonder noodzaak en zonder gebruik, vormt in het hoofd van de thuishulp een ethische fout die de vertrouwensrelatie ondermijnt. Deze fout kan leiden tot een disciplinaire sanctie of het verbreken van de relatie met de organisatie. In de context van thuishulp is het echter essentieel om informatie te delen met andere professionals die ofwel gebonden zijn aan een discretieplicht ofwel aan het beroepsgeheim. Dit delen moet echter beperkt blijven tot relevante informatie en elke belemmering voor de eerbiediging van de vertrouwelijkheid, die wordt beschouwd als een fundamenteel recht van de persoon op eerbiediging van het privéleven, uitsluiten. Daarom moeten stakeholders zich regelmatig afvragen wat opportuun is om over te brengen in het belang van mensen en wat ze voor zichzelf willen houden. In situaties die de integriteit van de begunstigde, zijn omgeving en betrokkenen in gevaar brengen (noodtoestand, hulpplicht jegens een in gevaar verkerende persoon), mag de thuishulp de informatie waarover hij beschikt vrijgeven en moet hij breng het onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten. De thuishulp heeft in deze situaties als eerste aanspreekpunt het management van de organisatie, die toeziet op haar missie.

  Artikel 15: Geschillen

  In geval van een geschil met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden, zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken die van het hoofdkantoor van de organisatie.