email

Voorwaarden van Les P'tites Fées Bleues

 • Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van een huishoudhulp

  Artikel 1 – Context

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in het kader van het systeem van dienstencheques die door het dienstenbedrijf worden gebruikt als betaalmiddel voor de terbeschikkingstelling van thuishulp van huishoudelijke aard aan particuliere gebruikers.

  De term "huishoudhulp" die wordt gebruik in de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, verwijst naar de hulp van huishoudelijke aard zonder discriminatie op basis van geslacht of gender (H/F/X).

  De uitgever van de dienstencheques is voor het ogenblik Sodexo, bedrijf dat wordt aangewezen door de Gewesten en in de toekomst dus zou kunnen veranderen buiten toedoen van het dienstenbedrijf.

  Artikel 2 – Terbeschikkingstelling van materiaal en waarschuwingen

  De gebruiker stelt correct geëtiketteerde onderhoudsmiddelen en passend materiaal (in goede staat van werking) ter beschikking van de huishoudhulp. De gebruiker informeert zijn huishoudhulp over de te volgen werkwijze om zijn woning schoon te maken en/of was te doen.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor de gegeven instructies en het toezicht op de door de huishoudhulp verrichte taken.

  Indien de gebruiker het onderhoud, de schoonmaak of de behandeling van waardevolle voorwerpen of delicate materialen (met name gelakte of andere oppervlakken die bijzondere zorg vereisen) aan de huishoudhulp wil toevertrouwen, dient hij hem/haar vooraf nauwgezette aanwijzingen te geven. De gebruiker wijst de huishoudhulp op de delicate voorwerpen en materialen in de woning en geeft passende instructies en producten om ze te onderhouden.

  In geen geval mag de huishoudhulp worden verzocht om voorwerpen van uitzonderlijke waarde (kostbare kunstwerken, unieke objecten, enz.) te onderhouden.

  Artikel 3 – Betaling

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4 hierna, betaalt de gebruiker één dienstencheque per gepresteerd uur en verbindt zich ertoe over een voldoende voorraad dienstencheques te beschikken op het ogenblik dat de prestaties worden verricht.


  1. Papieren dienstencheques

  De gebruiker overhandigt een geldige, naar behoren ondertekende dienstencheque (met afscheurstrookje) per gepresteerd uur, ten laatste op het einde van de dagtaak van de huishoudhulp.

  De gebruiker vult met een blauwe of zwarte balpen (geen potlood, viltstift of andere kleur) op de dienstencheques de datum in (de effectieve datum van de prestatie) en preciseert het uitgevoerde type activiteit (aankruisvakje). Opgelet: er wordt door Sodexo geen enkele verbetering met Tipp-Ex of ander correctiemiddel aanvaard.

  1. Elektronische dienstencheques

  Op de website van Sodexo selecteert de gebruiker de optie “ik sta toe dat de erkende onderneming wordt geïnformeerd bij ontoereikend saldo van mijn elektronische portefeuille”.

  Op het einde van de prestaties belt de huishoudhulp een gratis nummer vanaf het telefoontoestel van de gebruiker om het gepresteerde aantal uren op te geven of voert die elektronisch in vanaf een eigen toestel.

  Vervolgens moet de gebruiker de prestatie binnen 48 uur manueel bevestigen in zijn persoonlijke elektronische ruimte – dus geen eventuele automatische bevestiging van het computersysteem van Sodexo afwachten.

  Indien het dienstenbedrijf een wijziging aanbrengt (bijvoorbeeld omwille van een tikfout), heeft de gebruiker 48 uur na de wijziging om de ingevoerde prestaties te bevestigen.

  Indien de gebruiker de ingevoerde prestatie betwist, dient hij het dienstenbedrijf daarvan in kennis te stellen, uiterlijk de eerste werkdag na de prestatie.

  Artikel 4 – Abonnement

  1. Prijs van het abonnement

  Onverminderd de betaling van de prestaties door middel van dienstencheques, sluit de gebruiker bij het dienstenbedrijf een forfaitair abonnement af van € 9,99 per maand (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest).

  1. Gebruik

  Het abonnement moet het dienstenbedrijf in staat stellen het hoofd te bieden aan de toenemende druk van externe factoren (verhoging energiekosten, loonkosten, enz.) en de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. Deze diensten omvatten:

  • de rekrutering en terbeschikkingstelling van een huishoudhulp;
  • het huisbezoek om alle bijzondere vragen betreffende de schoonmaak vast te leggen overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen (zie artikel 5 hieronder);
  • de opleiding van de huishoudhulpen en administratieve medewerkers;
  • het beheer van de uurroosters;
  • het regelen van vervanging bij afwezigheid van de gebruikelijke huishoudhulp.
  1. Facturatie en betaalwijze

  Het abonnement wordt driemaandelijks vooraf gefactureerd tijdens de eerste maand van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht (3 maand x € 9,99).

  Het dienstenbedrijf laat de gebruiker kiezen uit verschillende betaalwijzen:

  • domiciliëring,
  • QR-code,
  • bankoverschrijving.

  Bij niet-betaling op de op de factuur vermelde vervaldag, behoudt het dienstenbedrijf zich het recht voor om de prestaties te onderbreken en/of deze overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding.

  1. Indexering

  Het abonnementstarief zal op 1 januari van elk jaar worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen (basisjaar 2004), door toepassing van volgende formule:

  Nieuw tarief = oud tarief x nieuw indexcijfer
  basisindexcijfer

  Het basisindexcijfer is dat van de maand december van het jaar dat aan de ondertekening van deze overeenkomst voorafgaat; het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december van het jaar vóór de indexering.

  Artikel 5 – Huisbezoek, formaliteiten en procedure voor nieuwe klanten

  De wetgeving betreffende de dienstencheques verplicht het dienstenbedrijf voortaan om een bezoek te brengen aan de woning van de gebruiker vóór de aanvang van de prestaties.

  Naar aanleiding van een nieuwe samenwerking, aanvaardt de gebruiker dat een werknemer-vertegenwoordiger van het dienstenbedrijf vóór de eerste prestatie een bezoek brengt aan zijn woonplaats om de verschillende toegelaten/verboden taken te bespreken, eventuele specifieke vragen op te tekenen en de gebruiker te sensibiliseren voor eerbiediging van de arbeidsvoorwaarden en het welzijn en de veiligheid van de huishoudhulp.

  Voor lopende contractuele relaties, aanvaardt de gebruiker dat een bezoek wordt gebracht tijdens de prestaties van de werknemer in zijn woning.

  De eerste abonnementsfactuur wordt aan de gebruiker gericht in de loop van de maand die volgt op de eerste prestatie, voor de periode tot het einde van het lopende kwartaal.


  Artikel 6 – Verboden werkzaamheden

  De huishoudhulp mag in geen geval gevaarlijke of onaangepaste taken verrichten of taken die een gevaar inhouden voor de gezondheid, zoals:

  • poetsen van ramen op een hoogte (de huishoudhulp mag maximum drie treden hoog op een trapladder);
  • reinigen van kattenbakken en rechtstreeks contact met dieren;
  • schoonmaak buiten bij zware weersomstandigheden (regen, sneeuw, vorst of grote hitte);
  • verplaatsen en hanteren van zware voorwerpen (bv. zware meubelen);
  • prestaties die een expertise vereisen die hetgeen men redelijkerwijze kan verwachten van een normaal voorzichtig en zorgzaam persoon die huishoudelijke taken verricht, te buiten gaat.

  Zo is het met name verboden om de huishoudhulp te vragen schoon te maken na bouwwerken waarbij de verwijdering en reiniging van allerhande puin, cement- en pleistervlekken en ander vuil een knowhow vereisen die men niet van een huishoudhulp kan verwachten.

  De huishoudhulp mag alleen ruimten schoonmaken die strikt voor privégebruik bestemd zijn. Het is verboden om gemeenschappelijke trappenhuizen en lokalen voor professioneel gebruik zoals dokterspraktijken en kantoren schoon te maken. De toegelaten boodschappen zijn uitsluitend huishoudelijke boodschappen voor de particuliere gebruiker, die beantwoorden aan zijn dagelijkse behoeften. Worden niet als dagelijkse behoeften beschouwd, de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke verdeling van kranten en tijdschriften.

  Artikel 7 – Veiligheid en hygiëne

  7.1. Algemeen

  De huishoudhulp moet altijd in optimale omstandigheden qua veiligheid en hygiëne aan het werk worden gezet.

  Bij ernstige problemen op het vlak van hygiëne of situaties die de huishoudhulp in gevaar brengen, kan de huishoudhulp of het dienstenbedrijf de gebruiker vragen om daaraan te verhelpen.

  In geval van een besmettelijke ziekte, moet de gebruiker het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen.

  Indien niet aan het veiligheids- of gezondheidsprobleem wordt verholpen, zal de terbeschikkingstelling van de huishoudhulp onmiddellijk worden stopgezet.

  Al het ter beschikking gestelde materiaal moet in goede staat en veilig zijn.

  7.2. Bescherming van moederschap

  In het kader van de veiligheid en gezondheid van de moeder en het kind benadrukken we het speciale respect voor veiligheidsmaatregelen voor huishoudelijke hulp. We zorgen er ook voor dat we bijzonder voorzichtig en attent zijn wat betreft het welzijn van onze werknemers hier: elke zwangere medewerkster wordt systematisch vrijgesteld van werk vanaf het begin van haar derde trimester van de zwangerschap.

  Des te meer geldt dit voor zwangere huishoudelijke hulpen:

  • mogen ze geen contact hebben met katten of hun kattenbak schoonmaken,

  • mogen ze niet worden blootgesteld aan besmettelijke ziekten,

  • mogen ze niet werken op meer dan 50 cm boven de grond.

  Bovendien benadrukken we de instructie met betrekking tot gevaarlijke stoffen: een zwangere huishoudelijke hulp mag nooit enig gevaarlijk product gebruiken (9 mogelijke pictogrammen).

  Als een kind van de gebruiker een besmettelijke kinderziekte heeft, moet de gebruiker het dienstenbedrijf verwittigen vóór de geplande prestaties. De huishoudhulp hervat dan het werk van zodra het kind genezen is.

  Artikel 8 – Aansprakelijkheid

  Onverminderd de toepassing van artikel 14 hieronder, is de gebruiker aansprakelijk voor mogelijke schade aan goederen of aan personen, in zover hij het feitelijk gezag uitoefent over de huishoudhulp door de instructies die hij geeft.

  Artikel 9 – Aan de huishoudhulp opgelegde regels

  De huishoudhulp moet zich houden aan de volgende regels:

  • De huishoudhulp mag niet roken tijdens de dienst. Indien er tijdens de werkuren geen pauze is voorzien, zal de gebruiker de huishoudhulp toelaten om in de voormiddag en in de namiddag een sigaret te roken.
  • De huishoudhulp krijgt een kwartier pauze per schijf van vier opeenvolgende werkuren.
  • Het is de huishoudhulp niet toegestaan om tijdens de werkuren te telefoneren, tenzij nodig voor de dienstprestaties. In uitzonderlijke omstandigheden kan de huishoudhulp toestemming krijgen om voor privéaangelegenheden te telefoneren met zijn/haar gsm.
  • De huishoudhulp mag geen naast familielid (bloed- of aanverwant tot in de tweede graad) van de gebruiker of van een van zijn gezinsleden zijn. Indien deze situatie zich voordoet, dan moet de gebruiker het dienstenbedrijf hierop wijzen. Het dienstenbedrijf zal de prestaties dan onmiddellijk stopzetten.
  • De huishoudhulp mag de sleutels van de woning van de gebruiker maar bijhouden mits hij/zij daar schriftelijk toestemming voor heeft gekregen. Wanneer nodig moet de gebruiker zelf toezien op teruggave van zijn huissleutels door de huishoudhulp en overhandiging van de sleutels aan een andere werknemer van het dienstenbedrijf (bv. bij vervanging). Het dienstenbedrijf raadt de gebruiker aan om de huishoudhulp een verklaring te laten ondertekenen ter bevestiging van de ontvangst en/of teruggave van de sleutels. Het dienstenbedrijf kan in geen geval worden belast met of aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de sleutels van de woning.

  Artikel 10 – Niet-discriminatie

  Het dienstenbedrijf biedt een kwaliteitsservice aan de gebruiker, met respect voor de menselijke waardigheid, de privacy, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het recht om bezwaar te maken, recht op informatie en recht van inzage van de gebruiker, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie.

  Ten aanzien van de huishoudhulp en het dienstenbedrijf, wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging, in het kader van het aanbod en de levering van de diensten.

  Artikel 11 – Afwezigheid van de werknemer

  Het dienstenbedrijf stelt de gebruiker onverwijld in kennis van mogelijke wijzigingen in het werkschema. Bij onvoorziene omstandigheden (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof), wordt de gebruiker zo snel mogelijk door het dienstenbedrijf verwittigd.

  Bij afwezigheid van de werknemer wordt op verzoek van de gebruiker gezorgd voor vervanging, in de mate van het mogelijke en zonder dat dit gegarandeerd kan worden. In geval van vervanging, is een wijziging van de werkuren en -dagen mogelijk, in overleg met de gebruiker.

  Artikel 12 – Verplichtingen van de gebruiker

  De gebruiker doet al het nodige (onder meer toegang tot de woning verzekeren) om te zorgen dat de huishoudhulp zijn/haar prestaties het hele jaar door kan uitvoeren.

  Hierin begrepen is met name de plicht van de gebruiker om het dienstenbedrijf zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in zijn persoonsgegevens, waaronder zijn woonadres, e-mailadres of telefoonnummer.

  Bij verschuiving of annulatie van de prestaties, moet de gebruiker het dienstenbedrijf schriftelijk op de hoogte brengen:

  • van de verschuiving of annulatie van de contractueel voorziene prestaties: minstens 10 werkdagen vóór de week waarin de prestaties hadden moeten plaatsvinden,
  • van de vervangende datum: minstens 3 werkdagen vóór de week waarin de prestaties moeten plaatsvinden.

  Als de verschuiving of annulatie niet tijdig wordt meegedeeld, zal het dienstenbedrijf de normaal overeengekomen diensturen factureren tegen hun reële kostprijs (dus de waarde van de dienstencheque vermeerderd met de gewestelijke bijdrage (indicatieve bedragen die worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 16)), tenzij de gebruiker de contractueel overeengekomen wekelijkse uren op een ander moment tijdens het lopende kalenderkwartaal laat uitvoeren.

  Onder kalenderkwartaal wordt begrepen: kwartaal 1 = januari-februari-maart; kwartaal 2 = april-mei-juni; kwartaal 3 = juli-augustus-september; kwartaal 4 = oktober-november-december.

  Artikel 13 – Verlies en diefstal

  Bij vermoeden van diefstal, moet de gebruiker het dienstenbedrijf steeds verwittigen.

  In geval van diefstal, moet de gebruiker onmiddellijk aangifte doen bij en een proces-verbaal laten opmaken door de politie.

  Om alle misverstanden te voorkomen, dienen volgende regels te worden gerespecteerd:

  • de huishoudhulp houdt de huissleutel van de gebruiker enkel bij indien deze daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en dit heeft laten weten aan het dienstenbedrijf;
  • de gebruiker moet de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen wat betreft geld en kostbaarheden die eventueel aan de huishoudhulp worden toevertrouwd.

  Artikel 14 – Arbeidsongevallen

  Het dienstenbedrijf sluit een verzekering arbeidsongevallen tot dekking, overeenkomstig de wet, van de huishoudhulp die het slachtoffer zou zijn van een ongeval op de werkplek of op de weg van of naar het werk.

  De particulier meldt onmiddellijk elk ongeval van zijn huishoudelijke hulp tijdens de uitvoering van haar activiteiten aan het dienstverlenende bedrijf.

  Artikel 15 – Duur van de dienstverleningsovereenkomst

  Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, ingaand op de datum van ondertekening.

  De overeenkomst kan door elke partij worden beëindigd door opzegging bij aangetekende brief een maand van tevoren (de opzeggingstermijn begint te lopen de eerste dag van de maand volgend op de verzendingsdatum).

  De gebruiker aan wie de opzegging wordt betekend, kan de duur ervan altijd eenzijdig inkorten of schrappen, tegen volledige betaling van de prestaties die oorspronkelijk voorzien waren voor de duur van de opzeggingstermijn, dus de waarde van de dienstencheque vermeerderd met de gewestelijke bijdrage (indicatieve bedragen die worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 16 hierna), alsook de forfaitaire bijdrage die verschuldigd is voor het lopende kwartaal.

  Het dienstenbedrijf heeft echter de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding te beëindigen in geval van overmacht, gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de huishoudhulp of onmogelijkheid om de prestaties uit te voeren gedurende een maand.

  De beëindiging van de prestaties is onsplitsbaar: ze geldt automatisch voor alle huishoudhulpen van het dienstenbedrijf die prestaties leveren bij de gebruiker.

  De overeenkomst zal van rechtswege als beëindigd worden beschouwd als een van de contracterende partijen inbreuk maakt op een van de daarin bepaalde verplichtingen en nalaat daaraan te verhelpen binnen vijftien kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de andere partij.

  Uiteraard ontslaat dit de gebruiker niet van zijn verplichting om de dienstencheques over te maken op eerste verzoek.

  Artikel 16 – Betalingsachterstand en invordering

  Bij betalingsachterstand van meer dan een maand na de datum van de prestatie, is de gebruiker aan de onderneming een forfaitair bedrag van 150 euro verschuldigd bij wijze van dossierkosten voor de invordering, onverminderd de verschuldigde bedragen voor de niet-betaalde prestaties.

  Bij een betalingsachterstand van meer dan een jaar na de datum van de prestatie, zal de gebruiker de prestatie niet meer met dienstencheques kunnen betalen.

  In dat geval zal hij voor elk gepresteerd uur, het bedrag van de dienstencheque plus de overheidsbijdrage moeten betalen. Ter informatie: op 1 januari 2023 zijn deze bedragen per gepresteerd uur: € 27,98 in het Waals Gewest, € 27,52 in het Vlaams Gewest en € 27,81 in het Brussels Gewest.

  Artikel 17 – Verwerking van persoonsgegevens

  De gebruiker stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens door het dienstenbedrijf worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet, om de handelingen te verrichten die nodig zijn voor de goede uitvoering van deze overeenkomst.

  Bovendien stemt de gebruiker ermee in dat zijn gegevens door het dienstenbedrijf worden gebruikt om hem nieuwsbrieven te sturen over de dienstencheques, thuiszorg, thuishulp en diverse andere onderwerpen die verband houden met buurtdiensten en hulp aan personen.

  Artikel 18 - Geschillen

  Bij geschillen betreffende de toepassing van deze voorwaarden, zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken die van de maatschappelijke zetel van het dienstenbedrijf.

 • Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van een verpleegkundige

  Coordonnées de contact :

  Artikel 1 : Aanvaarding en doel van deze algemene voorwaarden

  Zorgaanvragen kunnen telefonisch , per mail of via een coördinatiedienst of de sociale dienst van een ziekenhuis.

  Door de zorg te aanvaarden die wordt verleend door de aanbieders van Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg tijdens het eerste bezoek aan het huis van de patiënt, wordt verstaan dat de patiënt zonder voorbehoud akkoord gaat met de onderstaandde Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van wijziging.Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Deze Alg Voor. Zijn de enige die worden toegelaten , met uitsluiting van alle overeenkomsten of voorwaarden van de patiënt.

  Artikel 2 : Aanbod van diensten

  2.a Diensten en providers

  Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg is een groep van door derden betaalde verpleegkundigen. De dienstverleners zijn geregistreerde zelfstandige, evenals verpleegassistenten wier activiteit wordt geregeld door de AR van 12 januari 2006. De diensten zijn onderworpen aan en voldoen aan de voorschriften van het RIZIV. Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg biedt ook verpleginggerelateerde diensten aan, maar worden niet vergoed door het RIZIV, waarvan een niet-limitatieve lijst hieronder is terug te vinden. Andere zorg dan hygiënische zorg en die niet vergoed worden door het RIziv, moet worden voorgeschreven door een arts. Het recept moet de volgende verplichte informatie bevatten ; De naam , voornaam, Inami-nummer van de voorschrijvende arts ,de precieze te verlenen zorf (bijv ; dosering voor injecties, protocol voor verband) De frequentie van de zorg (bijv : elke dag , 1x per maand) De duur van de behandelingen ( bijv ; mx 1 jaar ) Bij een obtbrekend of onvolledig voorschrift wordt de behandeling aan de patiënt in rekening gebracht, op kosten van hem worden vergoed door zijn mutualiteit.

  2.b Prijzen

  De toegepaste tarieven zijn de geldende Riziv-tarieven die kunnen worden geraadpleegd op de Riziv-website. Het gebruiksvoeding, dat wil zeggen het gedeelte dat de patiënt moet betalen, wordt maandelijks aan het einde van de maand gefactureerd. De factuur wordt bij voorkeur per e-mail verzonden, anders per post. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling gebeurt via overschrijving. Aanbieders aanvaarden geen contante betaling. Als patiënt vanwege zijn financiële situatie geen eigen bijdrage kan betalen, moet hij dit melden zodra deze door onze dienst wordt overgenomen. We kunnen het verwijderen met het mogelijke bewijs.

  Lijst van diensten die niet vergoed worden door het RIZIV – Prijs uitgedrukt in Euro :

  Extra passage in de ochtend : 10 € (15 € per week)

  Extra doorvaart in de avond : 6.50 € (9€ per week)

  Oogdruppels aanbrengen (exclusief postoperatie) : 8 € (13 per week)

  Parameter nemen :

  • Bloeddruk, zuurstofgehalte, gewicht, bloedsuiker indien Inami toiletartikelen : 3  € (4.50  € per week)
  • Bloeddruk, zuurstofgehalte, gewicht, bloedsuiker exclusief toilet : 8,00  € (13,00  € le we)

  Medicijnadministratie :

  • Indien toilet : 3,00  € (4,50  € per week)
  • Exclusief toilet , Verbandmateriaal pakket (per dag) : 8,00  € (13,00  € per week)
  • Bloedafname : 5,00  € (nooit op werkdagen)
  • Bloedafname uit andere labs : 15,00  € (nooit op werkdagen)

  Voor bloedonderzoek werken we samen et de laboratoria van het Institut de Biologie Clinique, LIMS en Cliniques de l’Europe. De keuze van het laboratorium hangt af van het huis van de patiënt. EBij een specifiek verzoek van de patiënt voor een ander laboratorium bedraagt de gefactureerde prijs 15 € .

  We behouden ons het recht voor om het serviceverzoek te weigeren als onze logistiek dit niet toelaat. Facturen met betrekking tot bloedonderzoek worden uitsluitend per e-mail verzonden. De prijzen voor diensten die niet vergoed worden door het RIZIV kunnen worden herzien in functie van de organisatie ter plaatse bij de patiënt thuis en dit in overleg met de patiënt.

  Artikel 3 : Toegankelijkheid

  3.a Schema

  Bij het maken van een afspraak wordt afgesproken dat een omsteltijd binnen 1 uur ligt. Voorbeeld: afgesproken tijd 10.00 uur omschakeling mogelijk tussen 9.30 uur en 10.30 uur.

  Dit schema wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Als het tijdvak moet worden gewijzigd, wordt dit aan de patiënt meegedeeld.

  3.b Telefonisch contact

  Het enige toegangsnummer is 02 / 653.00.00. Telefoneren moet op werkdagen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden is het altijd mogelijk om een ​​bericht achter te laten dat wordt afgehandeld op basis van de urgentie van de oproep. Merk op dat het in geval van een medisch noodgeval absoluut noodzakelijk is om 112 te gebruiken. Het nummer 02 / 653.00.00 is 24 uur per dag toegankelijk voor patiënten met een palliatieve status aan wie de gedetailleerde procedures geval per geval worden meegedeeld. Alle telefoongesprekken worden waarschijnlijk opgenomen.

  Artikel 4: Aansprakelijkheid

  Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg heeft een middelenverbintenis en niet een resultaatsverplichting. Ze heeft de plicht om al het mogelijke te doen om het gewenste resultaat te bereiken, net als een normaal voorzichtige en ijverige man (of vrouw). Dienstverleners zijn verplicht het beroepsgeheim in acht te nemen. Ze moeten de instructies van de voorschrijvende arts volgen. Bij uitblijven van een reactie tijdens het bezoek aan de patiënt, zal de dienstverlener alles in het werk stellen om contact op te nemen met deze laatste of met de contactpersonen die in zijn dossier staan ​​vermeld.

  Als de situatie zorgwekkend wordt geacht, kunnen hulpdiensten (politie, brandweer, enz.) Worden ingeschakeld. De kosten die inherent zijn aan de tussenkomst van hulpdiensten, komen op geen enkele manier voor rekening van Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg. In geval van afwezigheid van de Patiënt tijdens het bezoek van de dienstverlener aan het afgesproken tijdslot en indien deze afwezigheid niet vooraf werd meegedeeld aan 02/653.00.00 tijdens de toegankelijke uren (zie hierboven), wordt een vergoeding van 20 € gefactureerd. aan de patiënt.

  Artikel 5: Einde behandeling

  Op de vervaldatum van het medisch recept wordt de behandeling automatisch onderbroken. Als de behandeling moet worden voortgezet, moet de patiënt Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg hiervan op de hoogte brengen en een nieuw recept verstrekken. Les P’tites Fées Bleues — Thuiszorg kan de zorg van een patiënt weigeren of onderbreken als de arbeidsomstandigheden de fysieke integriteit van de zorgverlener in gevaar kunnen brengen. Voorbeeld: afwezigheid van mobilisatiemateriaal bij sterk afhankelijke patiënten.

  Artikel 6: Gegevensbescherming

  Ons privacybeleid wordt gedetailleerd beschreven in ons privacybeleid.

  Artikel 7: Diversen

  Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.

 • Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van een thuishulp

  Artikel 1: Kader

  De huidige algemene voorwaarden komen tussen in het kader van het systeem van associatieve werknemers dat wordt gebruikt om de verstrekking van een gezinshulp aan het individu te bekostigen. De term "thuishulp" die in de algemene voorwaarden wordt gebruikt, wordt zonder onderscheid begrepen, zowel voor vrouwelijke als voor mannelijke werknemers.

  Artikel 2: Verstrekking en waarschuwingen

  De persoon informeert zijn thuishulp over de te volgen procedures als onderdeel van de ondersteuningsmissie. Hij is verantwoordelijk voor de genoemde richtlijnen. Als de persoon de thuishulp een specifieke taak wil toevertrouwen, zoals het uitvoeren van "toiletartikelen", eerstelijnszorg, maaltijden of andere diensten die specifiek zijn voor de persoon, zal hij adequate instructies geven aan dit soort diensten.

  Artikel 3: Betalingen

  De betrokkene betaalt een bedrag per gewerkt uur via overschrijving op de rekening van de vzw binnen de op de factuur vermelde termijnen.

  Artikel 4: Verboden werkzaamheden

  De thuishulp mag in geen geval gevaarlijke, gezondheidsrisico of ongeschikte taken uitvoeren, zoals:

  • Medische handelingen die een specifieke medische opleiding vereisen;
  • Binnenreinigingswerkzaamheden die thuis en buiten hulp nodig hebben in moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, koud of te warm weer);
  • Diensten die deskundigheid vereisen die verder gaat dan wat kan worden verwacht van een normaal voorzichtige en ijverige persoon die een ondersteunende missie uitvoert;

  In die zin is het met name verboden om de thuishulp te vragen medische diensten te verlenen Geautoriseerde huishoudelijke boodschappen zijn uitsluitend huishoudelijke boodschappen ten behoeve van een individu, om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften, in het bijzonder de aankoop van meubels, huishoudelijke apparaten, audiovisuele apparatuur, warme maaltijden en de periodieke distributie van kranten en tijdschriften.

  Artikel 5: Veiligheid - Hygiëne

  De thuishulp moet altijd onder optimale omstandigheden van veiligheid en hygiëne aan het werk worden gezet. Bij ernstige hygiëneproblemen of een situatie die de thuishulp in gevaar brengt, kan zij of de organisatie de persoon vragen het probleem (de problemen) op te lossen. Bij een besmettelijke ziekte moet de betrokkene onmiddellijk de organisatie op de hoogte brengen. Bij een hardnekkig veiligheids- of hygiëneprobleem wordt de verlening van thuishulp per direct stopgezet. Alle ter beschikking gestelde apparatuur moet in goede staat en veilig zijn. De betrokkene meldt de organisatie direct bij een ongeval met de thuishulp tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Zodra een thuishulp zwanger is, moeten een aantal wettelijke maatregelen in acht worden genomen in het kader van de veiligheid en gezondheid van moeder en kind. De thuishulp kan de persoon tot een week voor de verwachte uitgerekende datum blijven verstrekken, mits met het volgende rekening wordt gehouden. Een overzicht van wat niet mag tijdens de zwangerschap:

  • De drachtige verzorger mag niet in contact komen met katten;
  • Thuiszorgmedewerkers die zwanger zijn, mogen niet worden blootgesteld aan besmettelijke kinderziekten. Als een van de kinderen van het individu een besmettelijke kinderziekte heeft, informeert het individu de organisatie vóór de geplande uitkeringen. De thuishulp hervat de missie zodra het kind genezen is.
  • Een zwangere vrouw kan geen zware dingen dragen of op een trapladder klimmen.

  Artikel 6 : Regels voor thuishulp

  De thuishulp is verplicht om de volgende regels te respecteren:

  • De thuishulp mag niet roken tijdens hun ondersteuningsmissie; Als er geen pauze is gepland tijdens de bijbehorende uren, zal de persoon hem de gelegenheid geven om 's ochtends en' s middags een sigaret te roken.
  • De thuishulp bewaart de sleutels van de woning van de persoon alleen als deze hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval zal de persoon ervoor moeten zorgen dat de huissleutels door de thuishulp worden teruggegeven en dat de huissleutels aan een andere aanbieder worden overhandigd. De organisatie raadt particulieren aan om door een thuishulp een verklaring van ontvangst en/of teruggave van de sleutels te laten ondertekenen. De organisatie kan in geen geval worden belast of verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de sleutels van het huis.

  Artikel 7: Geen-discriminatie

  De organisatie biedt individuen een kwaliteitsservice die respect voor de menselijke waardigheid, privacy, ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen, het recht op klacht, het recht op informatie en het recht op mening van het individu garandeert. , waarbij rekening wordt gehouden met de woonsituatie van het individu. Bij thuishulp en de organisatie wordt geen onderscheid gemaakt naar de etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging, in verband met het aanbieden en verlenen van diensten.

  Artikel 8: Afwezigheid van de werknemer

  De organisatie zal de persoon zo snel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen in het ondersteuningsplan. Bij onvoorziene omstandigheden (ziekte, overmacht) wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door de organisatie op de hoogte gesteld. Afwezige thuishulp wordt waar mogelijk vervangen, maar is niet te verzekeren. Bij vervanging kan in overleg met de persoon een wijziging in de uren en dag (en) van de dienstverlening plaatsvinden.

  Artikel 9: Afwezigheid van het individu

  De persoon neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen zodat de thuishulp kan worden uitgevoerd tijdens de overeengekomen verbintenis. In het geval van verplaatsing of annulering van diensten, moet de persoon de organisatie schriftelijk informeren:

  • Verplaatsing / annulering diensten: minimaal 48 uur voor de dag waarop de diensten zouden plaatsvinden;

  Als de verhuizing of annulering niet op tijd wordt gemeld, zal de organisatie de normaal overeengekomen uren in rekening brengen, tenzij de persoon op een ander tijdstip in de lopende maand de oorspronkelijk geplande uren levert.

  Artikel 10: Verlies en diefstal

  Bij een vermoeden van diefstal dient de betrokkene altijd de organisatie op de hoogte te stellen. In geval van diefstal moet de persoon onmiddellijk aangifte doen bij de politiediensten die een aangifte zullen opmaken. Om misverstanden te voorkomen, worden de volgende regels in acht genomen:

  • De thuishulp bewaart de sleutel van de woning alleen als deze hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de organisatie heeft ingelicht;

  de persoon zal de nodige voorzichtigheid betrachten met betrekking tot geld en kostbaarheden die aan de thuishulp kunnen worden toevertrouwd.

  Artikel 11: Arbeidsongevallen

  De organisatie is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten met het oog op een vergoeding, in overeenstemming met de wet, voor de thuishulp die het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk.

  Artikel 12: Duur van de dienstverlening

  De service kan door beide partijen worden beëindigd, met een opzegtermijn van 48 uur per e-mail. De partij aan wie de kennisgeving is gedaan, kan te allen tijde eenzijdig de duur van de kennisgeving verkorten of zelfs annuleren. De beëindiging van de dienst is ondeelbaar: het geldt automatisch voor alle thuishulp van de organisatie die diensten verleent aan individuen. De dienst wordt automatisch als beëindigd beschouwd indien een van de contractpartijen de voorziene algemene voorwaarden niet naleeft, nadat de aanmaning per e-mail van de andere partij gedurende meer dan 48 uur vanaf de datum van verzending van de aanmaning. Als de betrokkene in gebreke blijft met het betalen van de verschuldigde bedragen meer dan tien kalenderdagen vanaf de datum van betaling voorzien op de factuur, wordt de dienst op eenvoudig verzoek van de organisatie als voltooid beschouwd - zonder blijft voorafgaand. Dit ontslaat de particulier natuurlijk niet van betalen op eerste verzoek.

  Artikel 13: Niet-stroperij

  De betrokkene verbindt zich ertoe, zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als gedurende een periode van 24 maanden na de beëindiging ervan, niet rechtstreeks of onrechtstreeks een persoon te benaderen die in dienst is van de organisatie, met het oog op het aannemen van deze persoon door het individu of door een derde partij, of met het oog op het laten verrichten van diensten door die persoon, hetzij voor het individu, hetzij voor een derde, en niets te ondernemen waardoor het contract met de betrokkene kan worden gewijzigd of beëindigd. organisatie of die die persoon zou aanmoedigen om hun contract met de organisatie te beëindigen. In geval van overtreding van deze bepaling, komen de partijen overeen dat de organisatie het recht heeft om een ​​forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan een jaar bruto vergoeding van de persoon in dienst van de organisatie, zonder dat deze minder dan 6.000 EUR per overtreding mag bedragen. , onverminderd het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen ter dekking van werkelijk geleden verliezen.

  Artikel 14: Beoordelingsplicht

  Thuishulp is gebonden aan een discretieplicht. Deze verplichting blijft bestaan ​​na het einde van de interventies en na het einde van zijn contract. De thuishulp dient daarom de grootst mogelijke discretie in acht te nemen ten aanzien van de situaties die zij tegenkomt. Het vrijgeven van feiten of informatie, zonder noodzaak en zonder gebruik, vormt in het hoofd van de thuishulp een ethische fout die de vertrouwensrelatie ondermijnt. Deze fout kan leiden tot een disciplinaire sanctie of het verbreken van de relatie met de organisatie. In de context van thuishulp is het echter essentieel om informatie te delen met andere professionals die ofwel gebonden zijn aan een discretieplicht ofwel aan het beroepsgeheim. Dit delen moet echter beperkt blijven tot relevante informatie en elke belemmering voor de eerbiediging van de vertrouwelijkheid, die wordt beschouwd als een fundamenteel recht van de persoon op eerbiediging van het privéleven, uitsluiten. Daarom moeten stakeholders zich regelmatig afvragen wat opportuun is om over te brengen in het belang van mensen en wat ze voor zichzelf willen houden. In situaties die de integriteit van de begunstigde, zijn omgeving en betrokkenen in gevaar brengen (noodtoestand, hulpplicht jegens een in gevaar verkerende persoon), mag de thuishulp de informatie waarover hij beschikt vrijgeven en moet hij breng het onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten. De thuishulp heeft in deze situaties als eerste aanspreekpunt het management van de organisatie, die toeziet op haar missie.

  Artikel 15: Geschillen

  In geval van een geschil met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden, zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken die van het hoofdkantoor van de organisatie.